Pleidlais i Lyfrgelloedd (Cymraeg)

Dangoswch eich cefnogaeth i'ch llyfrgelloedd ym mis Rhagfyr gyda'n pecyn #PleidlaisiLyfrgelloedd.

Ydych chi'n #CaruLlyfrgelloedd? Dangoswch eich cefnogaeth i'ch llyfrgelloedd ym mis Rhagfyr gyda'n pecyn #PleidlaisiLyfrgelloedd. Rydym wedi'i gwneud hi'n hawdd i chi helpu i ledaenu'r gair gan ddefnyddio'r adnoddau isod. Po fwyaf ohonom sy'n ymrwymo i bleidleisio dros lyfrgelloedd, y mwyaf o bŵer fydd gennym yn y frwydr i'w cadw ar agor.

Mae'r ymgyrch hon yn hanfodol oherwydd bod pawb sy'n ceisio cael eu hethol yn cael effaith ar y penderfyniadau ariannu a wneir ar gyfer llyfrgelloedd. Mae'r enillion cymdeithasol ac economaidd ar fuddsoddiad trethdalwyr mewn llyfrgelloedd yn enfawr. Awgryma amcangyfrifon bod pob £1 a fuddsoddir mewn llyfrgelloedd yn cynhyrchu rhwng £5 a £7 i’r economi leol - sy'n cyfateb i rhwng £5bn a £6bn i'r DU gyfan. Mae hynny'n elw anhygoel ar fuddsoddiad yng nghalon ein cymunedau.

Gwnewch yr Addewid i roi #PleidlaisiLyfrgelloedd

Y mis Rhagfyr hwn, rwy'n addo rhoi pleidlais dros lyfrgelloedd - #PleidlaisiLyfrgelloedd - oherwydd fy mod i’n credu, ar ôl blynyddoedd o lymder yn y sector cyhoeddus, bod yr amser wedi dod i fuddsoddi yn ein gwasanaethau cyhoeddus. Rwy'n deall bod pawb sy'n ceisio cael eu hethol yn cael effaith ar y penderfyniadau ariannu sy’n cael eu gwneud ar gyfer llyfrgelloedd a bod yr enillion cymdeithasol ac economaidd o fuddsoddi mewn llyfrgelloedd yn enfawr. Mae fy mhleidlais yn bwysig i mi, i'm cymuned ac i genedlaethau'r dyfodol yn y DU.

Rwy'n addo rhoi #PleidlaisiLyfrgelloedd oherwydd:

 1. Mae pleidlais i lyfrgelloedd yn bleidlais dros fy nghymuned.
 2. Mae pleidlais i lyfrgelloedd yn bleidlais dros addysg.
 3. Mae pleidlais i lyfrgelloedd yn bleidlais sy'n cefnogi busnesau ac entrepreneuriaid lleol.
 4. Mae pleidlais i lyfrgelloedd yn bleidlais dros dwf economaidd.
 5. Mae pleidlais i lyfrgelloedd yn bleidlais dros gefnogi iechyd, lles a gofal cymdeithasol.
 6. Mae pleidlais i lyfrgelloedd yn bleidlais sy'n helpu i frwydro yn erbyn tlodi, unigrwydd ac ynysu cymdeithasol.
 7. Mae llyfrgelloedd yn fwy na phleidiau gwleidyddol a gwleidyddiaeth. Maent yn agored ac am ddim i bawb.
 8. A chredaf fod angen llywodraeth arnom sy'n cydnabod ac yn cefnogi hyn.

Beth sydd yn y fantol yng Nghymru a ledled y DU?

Fel pob gwasanaeth cyhoeddus, mae llyfrgelloedd wedi gweld toriadau sylweddol iawn mewn arian cyhoeddus ers 2010. Mae rhai Cynghorau wedi ymateb trwy fuddsoddi yn natblygiad eu llyfrgelloedd ar ran pobl leol. Yn anffodus, nid yw llawer wedi bod mewn sefyllfa i wneud hynny - yn enwedig Cynghorau mewn ardaloedd tlotach lle nad yw trethiant lleol yn ddigonol i gynnal y gwasanaeth. Y canlyniad yw gwasanaeth llyfrgell dwy haen, gan leihau cyfleoedd bywyd a symudedd cymdeithasol plant mewn rhannau tlotaf o'r wlad yn fwy fyth.

Ar y 15fed o Hydref yn Nhŷ’r Arglwyddi, cyhoeddodd CILIP a The Big Issue Public Libraries: The Case for Support - tystiolaeth gynhwysfawr sylweddol o effaith llyfrgelloedd cyhoeddus mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig. Fel rhan ganolog o ymgyrch #PleidlaisiLyfrgelloedd, mae CILIP wedi anfon y rhestr ganlynol o flaenoriaethau at bob plaid wleidyddol ac wedi gofyn am eu cefnogaeth:

 • Mwy o gefnogaeth ariannol i Lywodraeth Leol ar gyfer llyfrgelloedd, gan gefnogi galwad y Gymdeithas Llywodraeth Leol am setliad ariannu teg a chynaliadwy;
 • Gwelliant tymor hir mewn cyllid i ysgolion, colegau a Phrifysgolion, gan alluogi darparwyr dysgu i fuddsoddi yn eu gweithlu proffesiynol llyfrgell a gwybodaeth;
 • Gwella ariannu a pholisi ar gyfer carchardai, gan sicrhau eu bod yn mynd i’r afael ag addysg carcharorion trwy lyfrgelloedd yn gyfochrog ag agenda draddodiadol ‘trosedd a chosb’ y Llywodraeth;
 • Cyllid teg a chynaliadwy i'r Cenhedloedd Datganoledig i sicrhau bod mwy o ymreolaeth ariannol ac adnoddau digonol yn cael eu cyfateb gyda’r pwerau sydd wedi’u datganoli;
 • Mwy o arian i Health Education England (HEE) i weithredu canfyddiadau Adolygiad annibynnol Topol, gan gynnwys cynyddu'r gweithlu llyfrgell a gwybodaeth arbenigol.

 

 

 

 

PleidlaisiLyfrgelloedd votelibrariesuk

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.
Secured Via NationBuilder